siteLogo
Welcome to CPF Training Center Website                       New! 2014 - 2015 Program & Calendar                   :: New released :: Monthly Training Calendar                  
   Menu  

 


  
   news title  
    “ซีพีเอฟเวย์” ให้คุณค่าความแตกต่าง เพื่อพลังแห่งการสร้างสรรค์

นับเป็นเรื่องที่ท้าทาย  สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลก ที่จะบริหารจัดการบุคลากรนับแสนคนให้มีความเชื่อแบบเดียวกัน  เช่นเดียวกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร สัญชาติไทย ที่พร้อมขับเคลื่อนองค์กร สู่ “ครัวของโลก” ด้วยวัฒนธรรมองค์กรแบบ “ซีพีเอฟเวย์” ทำให้ซีพีเอฟสามารถผสานความหลากหลายทาง เชื้อชาติ ภาษา เพศ วัย ศาสนา และ วัฒนธรรม  ให้ทุกคนสามารถรวมพลังขับเคลื่อนองค์กรกลายเป็นหนึ่งเดียว

สุเมธ วงศ์บุณย์ยง รองกรรมการผู้จัดการบริหาร หัวเรือใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า วัฒนธรรมองค์กรนับเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่สะท้อน วิสัยทัศน์ ความเชื่อ และ ความคิดต่างๆ ในองค์กรที่ประสบความสำเร็จในระดับโลก ต่างมีวัฒนธรรมที่หลอมรวมบุคลากรให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เช่นเดียวกับ ซีพีเอฟ ที่รวมความหลากหลายจากเชื้อชาติ ภาษา ช่วงวัยและ วัฒนธรรม แต่สามารถสร้าง “คน” ให้เดินบนเส้นทางแบบ “ซีพีเอฟเวย์” ที่ยึดมั่นในค่านิยม 6 ประการ คือ 1.หลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน  โดยต้องคำนึงผลประโยชน์ของ ประเทศชาติ ประชาชน และ สุดท้าย คือ บริษัท 2.ทำเร็วและมีคุณภาพ  3.ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย 4.ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 5.สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 6.มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และ รู้จักตอบแทนบุญคุณ ถือเป็นพลังที่นำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้  

เราเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำ  ที่มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง  ซีพีเอฟให้ความสนใจในเรื่องที่ต้องมีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จ  เพื่อการทำงานที่สอดคล้อง พูดจาภาษาเดียวกัน  มีความเชื่อแบบเดียวกัน  พลังของคนในองค์กรเมื่อรวมกัน จะขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ ดังธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก  วัฒนธรรมองค์กรมีบทบาทสำคัญในการสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง  ทำให้เราได้รู้ หรือ เห็นทิศทางการดำเนินธุรกิจ มีส่วนช่วยผลักดันการตัดสินใจอยู่ในกรอบเดียวกัน อย่างคนของซีพีเอฟจะท่องขึ้นใจอยู่เสมอในหลักปรัชญาสามประโยชน์ สู่ความยั่งยืน การทำงานต่างๆ  ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของ  ประเทศชาติ  ประชาชน และ สุดท้ายถึงจะเป็นบริษัท ค่านิยมเรื่องนี้ทำให้พนักงานทุกระดับชั้น เข้าใจตรงกันในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดๆก็ตาม” นายสุเมธ กล่าว  

อย่างที่ทราบกันดีว่า นอกจากฐานการผลิตในเมืองไทยแล้ว  ซีพีเอฟ ยังมีสำนักงานประจำอยู่ทั่วทุกมุมโลก ทำให้องค์กรให้ความสำคัญต่อการบริหารความหลากหลาย และ การยอมรับในความแตกต่าง  โดยประกาศเป็นโยบาย “Diversity & Inclusion” ให้ผู้บริหารเปิดใจ รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และให้บุคลากรกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน โดยเน้นว่า ผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีความเชื่อ และ ความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างลึกซึ้ง เพื่อสามารถนำไปถ่ายทอดต่อยังพนักงานทุกระดับให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน  

“ตั้งแต่ต้นน้ำ คือผู้บริหารต้องมีความเชื่อเรื่อง Diversity & Inclusion จากนั้นต้องนำไปถ่ายทอดต่อในการทำงานทุกระดับ  ซึ่งบริษัทได้ออกนโยบายด้านนี้เป็นที่เรียบร้อย  เมื่อมีนโยบายชัดเจน บุคลากรของเราได้เข้าใจตรงกันแล้วนั้น ต่อไปคือการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดอย่างเป็นรูปธรรม  โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหารในพื้นที่ต่างๆ และ การประสานงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทอย่างต่อเนื่อง” นายสุเมธ เผย  

ปัจจุบันบุคลากรของซีพีเอฟ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Gen X ในช่วงวัยตั้งแต่ 34-49 ปี รองลงมาคือกลุ่ม Gen Y ซึ่งมีช่วงอายุต่ำกว่า 33 ปีลงมา แบ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในประเทศไทยประมาณ 60,000 คน และ ต่างประเทศ ประมาณ 40,000 คน รวมแล้วประมาณ 100,000 คน เนื่องจากซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ บริษัทจึงมุ่งขยายการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมงาน แสดงศักยภาพ และ การทำงานที่ท้าทายในมิติต่างๆ โดยเฉพาะการเข้าไปทำงานในประเทศต่างๆ ร่วมกับคนในพื้นที่  

นายสุเมธ ได้มองการบริหารงานด้าน HR ของบริษัทในช่วงต่อจากนี้ โดยกำหนดกลยุทธ์หลายด้าน คือ 1.มุ่งสร้างระบบ HR ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  เพื่อการบริหารจัดการและวางนโยบายให้สอดคล้องกับกลุ่มบริษัทอื่นๆของเครือเจริญโภคภัณฑ์  สร้างการทำงานที่เป็นระบบโดยร่วมทำงานกับทีมบริษัทที่ปรึกษาด้าน HR ระดับโลก  2.สานต่อเรื่องการสร้างและพัฒนาผู้นำในธุรกิจต่างๆ  อาทิ การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) อย่างต่อเนื่อง  เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจที่ดำเนินอยู่ทั้งในและต่างประเทศ 3.การบริหารจัดการความหลากหลาย Diversity & Inclusion โดยส่งเสริมและพัฒนาให้คนในท้องถิ่น ได้มีโอกาสขึ้นมาทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร (Localization) ขณะเดียวกันก็ต้องบริหารจัดการให้คนรุ่นใหม่ ได้แสดงศักยภาพ ได้ทำงานที่ท้าทาย ทั้งในและต่างประเทศ ตามแนวทางขององค์กรที่ส่งเสริมให้บุคลากร เป็นทั้ง "คนเก่ง" และ "คนดี" 4.พัฒนาระบบประเมินผลการทำงานควบคู่การทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนให้เหมาะสม  ทำให้ค่าตอบแทนแข่งขันกับตลาดได้ สร้างระบบประเมินผลที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ  5.ตอบโจทย์เรื่องการทำให้คนหมู่มาก เดินไปในทิศทางเดียวกันได้ โดยกำหนดนโยบายชัดเจน ในการวางนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายในแต่ละประเทศ และ หลักปฏิบัติสากล อย่างเช่น เรื่องสิทธิมนุษยชน และ การบริหารความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง  

“ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญมากกับการสร้างผู้นำ  เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีการขยายตัวตลอดเวลา ด้วยเชื่อว่าผู้นำไม่จำกัดเฉพาะแค่ผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น แม้กระทั่งในระดับปฏิบัติการ อย่างระดับผู้จัดการ  (Manager Level) ก็ต้องเข้าใจ รู้วิสัยทัศน์  รู้กลยุทธ์  รู้จักการตัดสินใจ ความเป็นผู้นำสามารถปลูกฝังได้ในพนักงานทุกระดับ (Leaders at all levels) การที่ผู้นำธุรกิจจะต้องเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ นอกจากมีความรู้ความสามารถแล้ว ต้องเรียนรู้ และมีความเข้าใจในวัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง ภายใต้กรอบที่บริษัทอยากให้เป็น คือ การเป็นทั้ง คนเก่ง และ คนดี” ทั้งนี้ บริษัทมีศูนย์อบรมพนักงาน (CPF Training Center) เป็นแกนกลางในการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการสร้างผู้นำ ซึ่งเราได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ภายใต้ Accredited Bodies ของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) เพื่อเป็นหลักประกันในมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรของบริษัท และร่วมกับสายธุรกิจในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) เพื่อพัฒนาทักษะ ความชำนาญเฉพาะทางในสายธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นายสุเมธ กล่าวทิ้งท้าย

เพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร สำหรับ AEC 2015  ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคลของซีพีเอฟ ได้เริ่มเดินเกมเชิงรุก โดยเข้าไปทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ อาทิ  ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม  โดยแนะนำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักธุรกิจของซีพีเอฟในแง่มุมต่างๆ เพื่อวางรากฐาน ในการคัดเลือก“คนเก่ง” และ “คนดี” มาร่วมงานกับบริษัทในอนาคต และ ร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่ “ครัวของโลก” ./
 
cr. PR CPF

more details


Copyright 2014 by CPF Training Center      Login